S T A T U T

Prywatnej Szkoły Muzycznej II stopnia im. M. Karłowicza

w Warszawie

Skwer ks. Kard. S. Wyszyńskiego 3

 

 

 

 

 • 1.
 1. Postanowienia ogólne
 2. Użyte w statucie określenia i skróty oznaczają:
 3. Szkoła – Prywatna Szkoła Muzyczna II stopnia im. M. Karłowicza
 4. OEM – Ośrodek Edukacji Muzycznej s..c.
 5. organ prowadzący – OEM s. c.
 6. organ nadzoru pedagogicznego – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie Ustawy
 7. organ wykonawczy nadzoru pedagogicznego – Centrum Edukacji Artystycznej
 8. Ustawa – Ustawa z dn. 7.09.1991 roku o systemie oświaty, Dz. U. Nr 95 poz. 425 z późniejszymi zmianami
 9. statut – Statut Prywatnej Szkoły Muzycznej II stopnia im. M. Karłowicza
 10. regulamin – Regulamin Prywatnej Szkoły Muzycznej II stopnia im. M. Karłowicza
 11. rodzice – także prawni opiekunowie
 12. WSO – wewnątrzszkolny system oceniania

 

 • 2
 1. Nazwa, typ, cele i zadania szkoły.
 2. Szkoła używa nazwy – Prywatna Szkoła Muzyczna II stopnia im. M. Karłowicza i może używać skrótu PSM II st. im. M. Karłowicza.
 3. Szkoła działa na podstawie Ustawy z dn. 7.09.1991 roku o systemie oświaty, Dz. U. Nr 95 poz. 425 z późniejszymi zmianami.
 4. Nadzór nad PSM II st. im. M. Karłowicza sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie Ustawy.
 5. Celem działalności Prywatnej Szkoły Muzycznej II st. im. M. Karłowicza jest:
 6. wychowanie słuchaczy na wrażliwych i świadomych odbiorców sztuki,
 7. przygotowanie ich do czynnego uczestnictwa w życiu artystycznym,
 8. rozwój i pogłębianie posiadanych zdolności i umiejętności muzycznych oraz wiedzy muzycznej,
 9. zaznajomienie z podstawowymi zagadnieniami z historii muzyki, literatury muzycznej, form muzycznych, zasad muzyki i harmonii,
 10. opanowanie umiejętności z kształcenia słuchu,
 11. opanowanie umiejętności sprawnego czytania a vista,
 12. uzyskanie przez uczniów wiedzy i umiejętności w stopniu pozwalającym im na samodzielny dalszy rozwój, samodzielny dobór, opracowanie i wykonywanie utworów muzycznych,
 13. nauka samodzielnego opracowywania wykonywanych utworów i umiejętności rozwiązywania problemów,
 14. rozwijanie wirtuozowskich elementów techniki oraz pogłębionej strony wyrazowej,
 15. rozwijanie podstawowych elementów techniki wokalnej oraz pogłębionej strony wyrazowej (wydział wokalny),
 16. opanowanie umiejętności sprawnego czytania nut głosem (wydział wokalny),
 17. doskonalenie umiejętności samodzielnego interpretowania utworów zgodnie z kanonami stylu i formy muzycznej,
 18. rozwijanie pamięci muzycznej i opanowania estradowego,
 19. przygotowanie szczególnie uzdolnionych słuchaczy do czynnej działalności zawodowej w charakterze muzyka instrumentalisty lub/i wokalisty oraz do dalszego kształcenia w innych szkołach w tym także programowo wyższych.
 20. Szkoła realizuje cele o których mowa w ust. 5 poprzez:
 21. prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych w zakresie przedmiotów objętych planem nauczania,
 22. organizowanie przynajmniej raz w roku imprez prezentujących osiągnięcia wszystkich uczniów, takich jak koncerty, audycje, itp.
 23. uczestniczenie w przesłuchaniach, festiwalach, konkursach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych,
 24. współdziałanie z samorządem lokalnym w rozwijaniu działalności kulturalnej.

 

 • 3
  1. Organ prowadzący
  2. Organem prowadzącym PSM II st. im. M. Karłowicza jest Ośrodek Edukacji Muzycznej spółka cywilna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Skwer k. Kard. S. Wyszyńskiego 3, Regon 011124430, NIP 527-12-80-706, działający na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
  3. OEM s. c. stanowią wspólnicy:
 1. Agata Witkowska-Cegiełka zamieszkała: 01-141 Warszawa, ul. Wolska 82 m 30/31
 2. Zygmunt Cegiełka zamieszkały: 01-141 Warszawa, ul. Wolska 82 m 30/31
 3. Organ prowadzący decyduje we wszystkich sprawach dotyczących finansowej i prawnej działalności OEM, a w szczególności decyduje o:
 4. zasadach wnoszenia i wysokości opłat za naukę, egzaminy, opłaty wpisowego,
 5. zasadach i wysokości zwolnień z opłat,
 6. zasadach i wysokości opłat za wypożyczenie instrumentu,
 7. zasadach i wysokości wynagradzania nauczycieli i innych pracowników,
 8. dysponowaniu wszystkimi środkami uzyskanymi z działalności OEM oraz o wszystkich innych sprawach niosących za sobą zobowiązania finansowe i prawne,
 9. powołuje dyrektora, zatwierdza statut i jego zmiany,
 10. rozpatruje odwołania, skargi oraz realizuje inne zadania przewidziane w statucie.

 

 • 4
 1. Organy Prywatnej Szkoły Muzycznej II st. im. M. Karłowicza.
 2. Organami szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna.

 

 • 5
 1. Dyrektor Szkoły.
 2. Dyrektora szkoły powołuje organ prowadzący.
 3. Dyrektor szkoły w szczególności:
 4. kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
 5. sprawuje nadzór pedagogiczny,
 6. powołuje komisję egzaminacyjną i zatwierdza klasyfikację uczniów,
 7. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
 8. realizuje zarządzenia organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego,
 9. dysponuje przydzielonymi środkami i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe, wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
 10. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych oraz statutu,
 11. przygotowuje projekt statutu i jego zmian,
 12. na wniosek organu prowadzącego, uczniów lub rodziców Dyrektor przygotowuje projekt zmian statutu umożliwiających powołanie Rady Szkoły, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego,
 13. zmiany statutu muszą uzyskać akceptację organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 14. tworzy na podstawie statutu regulamin szkoły określający podstawowe prawa i obowiązki członów społeczności szkolnej i aktualizuje go.
 15. Dyrektor szkoły może w drodze decyzji skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie. Skreślenie następuje po zasięgnięciu opinii ucznia i jego rodziców (w przypadku niepełnoletniości ucznia).
 16. Dyrektor szkoły może zawiesić ucznia w jego prawach do uczęszczania na zajęcia dydaktyczne w przypadkach określonych w statucie, w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu głównego, po powiadomieniu ucznia i rodziców, na wniosek organu prowadzącego, na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 17. Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z uczęszczania na zajęcia w uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu głównego na wniosek ucznia lub jego rodziców,. Okres zwolnienia nie może być dłuższy niż 1 rok.

 

 • 6
 1. Rada Pedagogiczna.
 2. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym opiniodawczym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 3. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
 4. Quorum nie jest wymagane, głosowania odbywają się zwykłą większością obecnych na posiedzeniu, a obrady nie muszą być protokołowane.
 5. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
 6. Zebrania planowane rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego lub co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 7. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.
 8. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż raz w roku w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
 9. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 10. plany pracy szkoły,
 11. podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
 12. organizację pracy szkoły w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych ,
 13. rada pedagogiczna może zwracać się do dyrekcji i organu prowadzącego we wszystkich sprawach dotyczących szkoły w tym także z propozycjami zmian statutu, regulaminów itp.

 

 • 7
 1. W szkole mogą być tworzone stanowiska wicedyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w zależności od potrzeb i możliwości finansowych szkoły.

 

 • 8
 1. Współpraca z rodzicami.
 2. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą we wszystkich sprawach dotyczących kształcenia i wychowania dzieci. Normy tego współdziałania uwzględniają prawo rodziców do:
 3. znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych szkoły,
 4. znajomości zasad dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania a także przeprowadzania egzaminów sprawdzających i klasyfikacyjnych oraz innych przepisów dotyczących społeczności szkolnej w tym przepisów wewnętrznych takich jak: statut, WSO, regulaminy oraz zarządzenia dyrektora szkoły oraz organu prowadzącego,
 5. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, postępów w nauce lub też przyczyn trudności,
 6. uzyskiwanie informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
 7. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny.

 

 • 9                    
  1. Organizacja pracy szkoły. Czas trwania nauki, wydziały.
  2. Szkoła prowadzi zajęcia dla uczniów w wieku 12 – 32 lat.
  3. Nauka w szkole trwa 6 lat.
  4. Szkoła prowadzi naukę w następujących specjalnościach: fortepian, skrzypce, wiolonczela, gitara, akordeon, flet, obój, klarnet, saksofon, trąbka, perkusja, kontrabas oraz śpiew. W sytuacji zaistniałej potrzeby i posiadanych możliwości szkoła może zawiesić lub rozszerzyć zakres specjalności.
  5. Kształcenie w Prywatnej Szkole Muzycznej II st. zorganizowane jest na zasadzie swobodnego wyboru dyscypliny muzycznej przez ucznia.
  6. Nauczanie poszczególnych dyscyplin muzycznych odbywa się w oparciu o programy nauczania ustalone przez nauczyciela przedmiotu głównego dostosowane do możliwości i aspiracji ucznia.
  7. Z przedmiotu fortepian obowiązkowy nauczyciel dostosowuje wymagania w taki sposób, aby umożliwić uczniowi naukę przedmiotów ogólnomuzycznych.
  8. Zajęcia dydaktyczne, ich rodzaj i ilość dla poszczególnych, klas i specjalności określa ramowy plan nauczania w Prywatnej Szkole Muzycznej II ST. im M. Karłowicza stanowiący załącznik nr 1 tego statutu.
  9. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut.
  10. Czas trwania nauki, ilość i rodzaj obowiązkowych zajęć dydaktycznych realizowanych w szkole oraz czas trwania jednostki lekcyjnej może ulec zmianie decyzją dyrektora w sytuacji, gdy wymagać tego będzie realizowany przez szkołę program autorski, indywidualny program i tok nauczania oraz w innych uzasadnionych przypadkach w oparciu o inne postanowienia statutu.
  11. Zajęcia odbywają się w siedzibie szkoły.
  12. W razie zaistniałej potrzeby (brak pomieszczeń, problemy związane z miejscem zamieszkania ucznia lub grupy uczniów) zajęcia mogą odbywać się także poza siedzibą szkoły w miarę posiadanych przez szkołę możliwości.

 

 • 10
 1. Nabywanie praw przez uczniów.
 2. Warunkiem przystąpienia ucznia do egzaminu lub badania przydatności oprócz złożenia wniosku jest uiszczenie opłaty egzaminacyjnej.
 3. Warunkiem przyjęcia do szkoły oprócz pozytywnej decyzji nauczyciela egzaminującego lub komisji klasyfikacyjnej jest uiszczenie opłaty wpisowego.
 4. Warunkiem uczęszczania na zajęcia jest wpłacenie opłaty czesnego lub raty tej opłaty oraz zawarcie umowy o naukę poprzez wypełnienie i złożenie stosownego kwestionariusza.
 5. Umowę o naukę zawiera dyrektor szkoły w imieniu OEM s. c. z uczniem lub jego rodzicami w wypadku niepełnoletniości ucznia.
 6. Dyrektor szkoły może w uzasadnionych przypadkach zwolnić ucznia z całości lub części opłat wymienionych w pkt.2,3,4.

 

 • 11
 1. Zasady rekrutacji.
 2. Do Prywatnej Szkoły Muzycznej II st. przyjmowani są uczniowie po opanowaniu materiału z zakresu Szkoły Muzycznej I stopnia lub/którzy posiadają umiejętności gry na instrumencie na poziomie wystarczającym do podjęcia nauki w PSM II st.
 3. Warunkiem ubiegania się kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej jest ukończenie 12 lat i nie przekroczenie 26 lat.
 4. Szkoła prowadzi dla kandydatów poradnictwo, obejmujące w szczególności:
  1. informację o zasadach przyjęć, warunkach nauki i programie kształcenia,
  2. okresową działalność konsultacyjną, między innymi w formie zajęć praktycznych, akcji otwartej szkoły itp.
 5. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają podanie nie później niż do 30 września.
 6. Szkoła w zależności od kierunku kształcenia może zażądać dodatkowo przedłożenia przez kandydata opinii lekarza specjalisty lub wyniku badań specjalistycznych.
 7. Kwalifikacja kandydatów do szkoły odbywa się na podstawie przedłożonych dokumentów takich jak: świadectwo ukończenia szkoły muzycznej I st., świadectwo szkoły muzycznej II st. lub egzamin praktyczny z instrumentu stwierdzający opanowanie materiału z zakresu szkoły muzycznej I st. oraz rozmowy z uczniem i lub jego rodzicem.
 8. Datę egzaminu wstępnego ustala dyrektor szkoły.
 9. W celu przeprowadzenia egzaminu wstępnego dla kandydatów dyrektor szkoły powołuje nauczyciela danej specjalności lub grupę nauczycieli zwaną komisją rekrutacyjną.
 10. Sposób i zakres przeprowadzania egzaminu wstępnego dla kandydatów ustala nauczyciel egzaminujący lub komisja rekrutacyjna.
 11. W uzasadnionych przypadkach szkoła może przyjąć wniosek o przyjęcie do szkoły w innych terminach niż określone w § 11 pkt. 5.
 12. W szczególnej sytuacji szkoła może wyznaczyć dodatkowy termin składania wniosków i termin badania przydatności.
 13. Szkoła może przyjąć ucznia w trakcie trwania roku szkolnego, o ile nauczyciel egzaminujący lub komisja kwalifikacyjna stwierdzi, że uczeń posiada wiedzę i umiejętności wystarczające do rozpoczęcia nauki w trakcie roku szkolnego, albo jest w stanie samodzielnie nadrobić zaległy materiał, lub też uczeń jest w stanie nadrobić zaległy materiał poprzez korzystanie z zajęć wyrównawczych i wyrazi on lub jego rodzice gotowość do sprostowania tym wymogom.

 

 • 12
 1. Zasady promowania i klasyfikacji uczniów.
 2. Uczniowie PSM są promowani i klasyfikowani w oparciu o Wewnątrzszkolny System Oceniania stanowiący załącznik nr 2 .

 

 • 13
 1. Organizacja roku szkolnego, dokumentacja oraz praktyki pedagogiczne.
 2. Organizację szkoły w danym roku szkolnym określa dyrektor na podstawie:
  1. Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych województwa mazowieckiego,
  2. ramowego planu nauczania i planu pracy szkoły, a zatwierdzonego przez organ prowadzący,
  3. ogólnej liczbie godzin przedmiotów, zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych,
  4. tygodniowego rozkład obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych, wynikających z organizacji szkoły.
 3. Szkoła prowadzi dokumentację przebiegu nauczania: arkusze ocen, protokoły przesłuchań i egzaminów, indeksy oraz świadectwa według własnego projektu.
 4. Przebieg nauki i uzyskane oceny semestralne z przedmiotów i egzaminów odnotowuje się w indeksie, który jest wewnętrznym dokumentem szkoły.
 5. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą z poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

 

 • 14
 1. Nauczyciele i inni pracownicy oraz zadania opiekuńcze szkoły.
 2. Zadania opiekuńcze szkoły:
 3. dyrektor zobowiązany jest do stworzenia bezpiecznych warunków przebywania uczniów w szkole, poprzez wydawanie odpowiednich zarządzeń oraz poprzez odpowiednie działania organizacyjne,
 4. ponadto dyrektor ma prawo i obowiązek dążyć wszelkimi sposobami do usunięcia przyczyn stanowiących zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa uczniów, poprzez wydawanie poleceń pracownikom, uczniom, rodzicom i osobom postronnym, a także poprzez zwracanie się o pomoc do odpowiednich instytucji,
 5. w czasie pobytu uczniów poza terenem szkoły organizowanym przez szkołę, i w sytuacji gdy zajęcia odbywają się poza siedzibą szkoły opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel przedmiotu głównego, jeśli dotyczy to uczniów danego nauczyciela, lub delegowany nauczyciel tej szkoły w każdym innym przypadku,
 6. nauczyciele i uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń dydaktycznych znajdujących się w siedzibie Szkoły także poza zajęciami dydaktycznymi za wiedzą i zgodą dyrekcji szkoły.
 7. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
 8. Szkoła zatrudnia muzyków – nauczycieli instrumentalistów, wokalistów, nauczycieli przedmiotów teoretycznych oraz pracowników administracyjnych, ekonomicznych i pracowników obsługi.
 9. Pracownicy zatrudniani są przez organ prowadzący.
 10. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za wyniki tej pracy i bezpośrednio powierzonych jego opiece uczniów.
 11. Nauczyciel odpowiada za:
 • życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece, reagując na wszelkie napotkane przez siebie nieprawidłowości, także w zachowaniu uczniów nie powierzonych jego opiece,
 • prawidłową organizację i przebieg zajęć dydaktycznych, uwzględniając przy tym indywidualny charakter ucznia i jego potrzeby,
 • pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny w pomieszczeniach, w których prowadzi własne zajęcia,
 • właściwe kształtowanie zainteresowań, kierowanie i wspieranie rozwoju psychofizycznego oraz doskonalenie uzdolnień i osobowości uczniów,
 • ocenę uczniów z pełną bezstronnością i obiektywizmem, oraz sprawiedliwe ich traktowanie,
 • pomoc uczniom w przezwyciężaniu trudności, zwłaszcza niepowodzeń w nauce, w oparciu o właściwe rozpoznanie tych potrzeb,
 • własne doskonalenie umiejętności dydaktycznych i stałe podnoszenie poziomu wiedzy specjalistycznej i ogólnej,
 • udział w pracach komisji egzaminacyjnych i rekrutacyjnych.
 1. Do innych zadań nauczyciela należy:
 • dbałość o estetyczny wygląd pomieszczeń szkolnych,
 • gromadzenie pomocy dydaktycznych i literatury,
 • współpraca z rodzicami uczniów w sprawach dotyczących ich kształcenia i wychowania,
 • współpraca z organami szkoły i realizowanie ich postanowień,
 • branie czynnego udziału w pracach Rady Pedagogicznej,
 • organizacja imprez, konkursów, audycji i nadzór nad ich przebiegiem,
 • realizacja zaleceń pohospitacyjnych i powizytacyjnych,
 • realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły.
 1. Do obowiązków nauczycieli przedmiotu głównego, oraz nauczycieli, którym powierzono dodatkowe funkcje opiekuńcze, a w razie potrzeby także innych nauczycieli należy:
 • troska o właściwy stosunek do nauki i jak najlepsze wyniki nauczania,
 • interesowanie się postępami uczniów w nauce, zwłaszcza tymi, którzy mają trudności; analizowanie wspólnie z innymi nauczycielami i rodzicami dzieci przyczyn niepowodzeń i podejmowanie środków zaradczych oraz pobudzanie do dalszego podnoszenia wyników w nauce
 • dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, badanie przyczyn absencji, organizowanie pomocy dla opuszczających zajęcia szkolne,
 • udzielanie porad, informacji i wszelkiej innej pomocy na temat dalszej nauki zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami,
 • kształtowanie wzajemnych stosunków na zasadach życzliwości i współdziałania, wytwarzania atmosfery sprzyjającej rozwijaniu więzi koleżeńskich,
 • przyzwyczajanie do wspólnego gospodarowania na terenie szkoły, wyrabianie współodpowiedzialności za ład, czystość i estetykę klasy, szkoły i środowiska,
 • wywieranie wpływu na zachowanie się uczniów w szkole i poza nią, wdrażanie uczniów do świadomego postępowania zgodnie z regulaminem szkolnym oraz przyjętymi normami,
 • otoczenie indywidualną opieką każdego ucznia,
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią,
 • utrzymywanie stałego kontaktu w sprawach dotyczących postępów w nauce i zachowaniu z rodzicami uczniów,
 • poznawanie i ustalanie potrzeb uczniów (psychicznych i materialnych).
 1. Wszystkich pracowników obowiązuje wykonanie obowiązków wynikających z warunków zatrudnienia, oraz wypełnianie zarządzeń i poleceń dyrektora oraz organu prowadzącego.
 2. Nauczyciele i inni pracownicy mają prawo otrzymać niezbędną pomoc w realizacji swoich obowiązków.
 3. Nauczyciele mają swobodę doboru programu, podręczników, metod i środków dydaktycznych.
 4. Pozostałe prawa pracowników wynikające z zasad ich zatrudnienia regulują odrębne przepisy.

 

 • 15
 1. Uczniowie szkoły.
 2. Prawa uczniów.
 3. Uczeń ma prawo do:
 4. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,
 5. opieki wychowawczej, zapewnienia warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, ochrony poszanowania jego godności,
 6. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
 7. swobody wyrażania myśli i przekonań, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,
 8. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, poprzez umożliwienie mu korzystania z wszelkich dostępnych form zajęć dydaktycznych prowadzonych w szkole,
 9. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce. Ocenianie, klasyfikowanie oraz promowanie uczniów odbywa się zgodnie z WSO,
 10. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu i środków dydaktycznych podczas zajęć szkolnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
 11. odpłatnego wypożyczania instrumentu oraz nieodpłatnego i odpłatnego korzystania z instrumentów stanowiących własność lub użytkowanych przez szkołę,
 12. składania egzaminu sprawdzającego, w tym klasyfikacyjnego, w przypadku, gdy ocena semestralna lub roczna jest w pojęciu ucznia niesłuszna, uczeń jest nie klasyfikowany lub w przypadku, gdy uczeń lub nauczyciel starają się o promowanie w terminie wcześniejszym od wynikającego z ramowego planu nauczania
 • egzamin taki może się odbyć na wniosek ucznia lub jego rodziców (w przypadku niepełnoletniości ucznia) skierowany do dyrekcji, w terminie uzgodnionym z nauczycielami zainteresowanymi i dyrekcją,
 • w przypadku odmowy, uczniowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Dyrektora do organu prowadzącego, którego decyzja jest ostateczna,
 • egzamin taki jest odpłatny,
 1. zrzeszania się w organizacjach szkolnych i wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową,
 2. uzyskania wszelkich informacji, porad i pomocy we wszystkich sprawach istotnych dla ucznia,
 3. zwolnienia całkowitego lub częściowego z zajęć w uzasadnionych przypadkach, w tym również w przypadku indywidualnego toku i programu nauczania,
 4. indywidualnego toku i programu nauczania
 • szkoła umożliwia uczniom indywidualny tok i program nauczania w oparciu o możliwości organizacyjne szkoły poprzez:
 • umożliwienie uczniom korzystania z dodatkowych zajęć,
 • zwolnienie z uczęszczania na zajęcia,
 • przeniesienie do klasy programowo wyższej z danego przedmiotu, dostosowanej do indywidualnych możliwości ucznia, także w czasie roku szkolnego,
 • realizację zmodyfikowanych programów nauczania,
 • wniosek o indywidualny tok i program nauki wraz z propozycją jego organizacji może być złożony za zgodą ucznia lub rodziców do Dyrektora Szkoły,
 • przy rozpatrywaniu wniosku dyrektor bierze pod uwagę osiągnięcia ucznia,
 1. uzyskania w szczególnych sytuacjach życiowych urlopu z uczęszczania na część lub wszystkie zajęcia dydaktyczne,
  • wniosek o zwolnienie z obowiązkowych zajęć składa uczeń lub rodzice w przypadku niepełnoletniości ucznia do Dyrekcji,
  • w sytuacji powstania zobowiązań finansowych przy realizacji postanowień z §15 pkt.3.g,h,i,l,m, finansowe warunki realizacji w/w praw ucznia ustala organ prowadzący,
 2. zwolnienia częściowego lub całkowitego z opłat obowiązkowych w szkole, o ile sytuacja finansowa szkoły będzie to umożliwiać w oparciu o odrębne postanowienia.
 3. Obowiązki uczniów.
 4. Uczeń ma obowiązek:
 5. przestrzegania postanowień zawartych w statucie i regulaminie szkoły,
 6. terminowego uiszczania wszystkich opłat obowiązujących w szkole,
 7. systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
 8. systematycznego ćwiczenia na instrumencie w domu, oraz systematycznego przygotowywania się do innych zajęć,
 9. przestrzegania zasad współżycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów i innych pracowników szkoły, a zwłaszcza:
 • okazywania szacunku dorosłym i kolegom,
 • szanowania poglądów i przekonań innych,
 • naprawiania szkody przez siebie wyrządzonej,
 • zachowania się w szkole i poza nią godnie i kulturalnie,
 • postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności, dbanie o honor i tradycje szkoły i współtworzenie jej autorytetu,
 • dbania o czystość i piękno języka polskiego,
 1. podporządkowania się zarządzeniom dyrektora szkoły, poleceniom nauczycieli, o ile nie są w sprzeczności z prawami uczniów, określonych w niniejszym statucie,
 2. odpowiadania za własne życie, higienę oraz ogólny rozwój, a w tym:
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole i poza nią,
 • przestrzegania zasad higieny osobistej,
 • nieużywania środków odurzających,
 • nieużywania alkoholu i tytoniu na terenie szkoły, a uczniowie niepełnoletni nieużywania alkoholu i tytoniu w ogóle,
 1. dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole, a w szczególności o instrumenty muzyczne, sprzęt szkolny i pomoce naukowe, do odpowiedzialności materialnej włącznie,
 2. uczniowie mają obowiązek uczęszczania na wszystkie zajęcia przewidziane planem nauczania w szkole, a także brać udział w egzaminach, przesłuchaniach, w celu uzyskania kwalifikacji na rok następny jak również w występach wewnętrznych i publicznych, do których się zobowiążą.
 3.  
 4. Nagrody i wyróżnienia stosowane są wobec uczniów wyróżniających się w nauce, pracy społecznej, za osiągnięcie sukcesów indywidualnych lub zespołowych w imprezach, konkursach organizowanych na terenie szkoły i poza nią.
 5. Nagrody te mogą być następujące:
 • wyróżnienie listem pochwalnym,
 • dyplomem,
 • nagrodą rzeczową.
 1. Nagrody o których mowa w pkt. 8 przyznaje się na wniosek nauczyciela i/lub dyrektora szkoły.
 2. O wyróżnieniu lub nagrodzeniu ucznia dyrektor szkoły powiadamia rodziców.
 3. Społeczność szkolna może wypracować sobie szczegółowe zasady nagradzania uczniów.
 4.  
 5. Kary stosowane wobec uczniów nie mogą naruszać praw do nietykalności i godności osobistej.
 6. Szkoła stosuje wobec ucznia następujące kary:
  1. zawieszenie w prawach do uczestniczenia w zajęciach w przypadku zalegania z opłatami obowiązującymi w szkole na okres nie dłuższy nią 2 miesiące,
  2. skreślenie z listy uczniów.
 7. Skreślenie z listy uczniów następuje w przypadku:
  1. rażącego łamania statutu szkoły oraz zasad współżycia społecznego,
  2. nie uiszczania opłat obowiązujących w szkole mimo upomnień i zawieszenia w prawach ucznia (pkt. 14a),
  3. uzyskania przez ucznia niedostatecznej oceny z przedmiotu głównego, gdy pozostałe oceny oraz opinia nauczyciela przedmiotu głównego świadczą o niemożności dalszej nauki ucznia.
 8. Skreślenie z listy uczniów następuje na wniosek nauczyciela, dyrektora, organu prowadzącego, decyzją organu prowadzącego po wysłuchaniu ucznia i/lub jego rodziców.
 9. Wykonanie kary może ulec zawieszeniu na czas próby, jednak nie dłużej niż pół roku, jeżeli uczeń uzyska poręczenie nauczyciela przedmiotu głównego, nauczyciela opiekuna.
 10. O zastosowaniu kary dyrektor powiadamia rodziców ucznia.

 

 

 • 16
 1. Finanse szkoły.
 2. Sposób i zasady uzyskiwania środków, ich wykorzystanie oraz nabywanie przez uczniów praw.
 3. Szkoła uzyskuje środki na swoją działalność z:
 4. opłat egzaminacyjnych,
 5. opłat wpisowego,
 6. opłat za naukę,
 7. subwencji i dotacji,
 8. opłat za wypożyczenie instrumentu,
 9. z innych opłat pobieranych za świadczenie usług przez szkołę, korzystanie z praw szkoły oraz innych opłat organizacyjnych i porządkowych,
 10. darowizn i zbiórek,
 11. dochodów z majątku szkoły.
 12. Wysokość opłat oraz sposób ich kalkulacji dla poszczególnych wydarzeń, kierunków, wydziałów, klas i poszczególnych przedmiotów określa organ prowadzący.
 13. Wysokość opłat określa się na dany rok szkolny, a opłaty oprócz opłat egzaminacyjnych i opłaty wpisowego mogą zostać uiszczone w nie więcej niż w 10 ratach.
 14. Minimalną wysokość raty dla poszczególnych kierunków i klas określa organ prowadzący.
 15. Zasady i terminy przyjmowania opłat określa organ prowadzący.
 16. Zasady i tryb zwolnienia z opłat określa organ prowadzący.
 17. Uzyskane środki szkoła przeznacza na pokrycie wszystkich zobowiązań powstałych w związku z działalnością szkoły, a w szczególności na:
  1. pokrycie kosztów eksploatacji pomieszczeń i instrumentów i innego majątku szkoły lub dzierżawionego przez szkołę,
  2. pokrycie wypłat poborów, honorariów itp.
  3. zakup lub dzierżawę instrumentów muzycznych, pomocy dydaktycznych i innych środków.
 18. Zysk z działalności szkoły powiększa stan dochodów OEM s. c.

 

 • 17
 1. Postanowienia końcowe.
 2. Egzaminy końcowe, uzyskanie świadectwa:
 3. uczeń kończy szkołę i uzyskuje dyplom ukończenia szkoły w wyniku uzyskania oceny wyższej od niedostatecznej z egzaminu z przedmiotu głównego, wzór dyplomu ukończenia szkoły stanowi załącznik nr 3,
 4. wymagania egzaminu dyplomowego ustala nauczyciel w odniesieniu do podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych,
 5. stopień opanowania programu określa komisja egzaminacyjna,
 6. szczegółowe warunki uzyskania dyplomu ukończenia szkoły określa WSO,
 7. przebieg nauki i uzyskane oceny semestralne z przedmiotów i egzaminów odnotowuje się w indeksie, który jest wewnętrznym dokumentem szkoły,
 8. sprawy nie uregulowane niniejszym statutem rozstrzygane są przez postanowienia ustawy, przepisy wynikające z ustawy, kodeksu cywilnego oraz innych przepisów.
  1. Szkoła używa pieczęci.
  2. Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.
  3. Postanowienia tego statutu wchodzą w życie z dniem 17 lutego 2014 roku.